Privacy Policy

Harmonie St. Caecilia Simpelveld (hierna: de organisatie) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

 

Foto's en beeldmateriaal

Activiteiten van Harmonie St. Caecilia zijn in beginsel openbaar. Dit geldt voor concerten, repetities en de meeste overige activiteiten. Tijdens openbare activiteiten is het mogelijk dat er foto's, film of ander beeldmateriaal wordt gemaakt van de aanwezige leden, bezoekers of door de organisatie ingehuurde medewerkers. Voor zover dit beeldmateriaal ten behoeve van de organisatie wordt gemaakt, kan dit beeldmateriaal op een later moment worden gebruikt ter promotie van de organisatie of registratie van de activiteit. Dit betreft bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, publicatie in lokale bladen, website of sociale media. De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de publicatie van beeldmateriaal dat niet door vertegenwoordigers van de organisatie wordt gemaakt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de administratie van de alumni. Verwijderen uit het alumnibestand gebeurt op eerste aanvraag. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijven voor een nieuwsbrief;
 • Lidmaatschap van groepen ter ondersteuning van de vereniging;
 • Alumni.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) tot het indienen van een verzoek voor verwijdering.

 

Verwerking van persoonsgegevens van dienstverleners (crediteuren)

Persoonsgegevens van dienstverleners (indien natuurlijke personen) worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen dienstverlening,

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Nummer identiteitsbewijs;
 • BSN.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de dienstverlening en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke bewaartermijn.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Opgave aan en registratie van lidmaatschapsgegevens door de muziekbond(en) waarbij de organisatie is aangesloten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht de toestemming op verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat de dienstverlening of lidmaatschap dienen te worden stopgezet.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


Logo Harmonie St. Caecilia Simpelveld

Contactinformatie

Kanthuisstraat 41
6369 SM Simpelveld
T: 06-4916 0841
E: info@harmoniesimpelveld.nl

Contactformulier

Privacy Policy

 

Verenigingslokaal

Partycentrum Oud Zumpelveld
Irmstraat 23
6369 VL Simpelveld
T: 045-544 14 95
W: www.oud-zumpelveld.nl