Geschiedenis

Harmonie St. Caecilia Simpelveld 1984

Oprichting

Aan het einde van het jaar 1882 leefde bij enkele muziekliefhebbers uit de Simpelveldse gemeenschap de idee om een muziekgezelschap op te richten. In januari 1883 werd het eerste initiatief genomen: de eerste 20 muziekinstrumenten werden aangeschaft voor de prijs van fl 567,- bij muziekhandel Korn-Korsmit te Maastricht. Kort daarna werd gestart met de wekelijkse repetities in de 'oude school' aan de Irmstraat onder leiding van Dhr. P. Keulartz. In het jaar 1885 werd de Koninklijke goedkeuring op de statuten aangevraagd en verkregen. In de statuten worden de volgende acht heren als oprichters vermeld: J. van Wersch, burgemeester, H. van Wersch, wethouder en grondeigenaar, P. Thomassen, rentenier, K. Tychon, graankoopman, P.J. Dobbelstein, gemeente-ontvanger, W. Meentz, bierbrouwer, L. Houbiers, landbouwer, en A. Engelen, landbouwer en molenaar. In 1885 werd ook door de dorpsbewoners het geld voor het eerste vaandel van Harmonie St. Caecilia bijeengebracht. In 1890 werd de dirigeerstok overgenomen door de toen achttienjarige musicus J. van Wersch uit Simpelveld. In 1895 werd H.M. Koningin Wilhelmina, die op doorreis was naar Duitsland, op het station door de harmonie en de schooljeugd onthaald. Dit leverde het orkest fl 80,- aan gemeentesubsidie op. In 1905 werd een nieuwe zaal gebouwd bij hotel van Wersch en de harmonie verwisselde haar oude repetitielokaal voor deze nieuwe zaal.


Periode 1908-1932

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaansfeest in 1908, werd onder het directeurschap van J. van Wersch een groot muziekfestival gehouden. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914, brak door de ernst der tijden een noodgedwongen rust aan, die pas in het begin van 1923 haar einde bereikte. Het 40-jarig bestaansfeest in 1923 werd wel direct weer gevierd met een groots muziekfestival.


Periode 1933-1957

Periode 1933-1957

In 1935 werd o.l.v. de toenmalige dirigent Dhr. Th.Heins voor het eerst deelgenomen aan een muziekwedstrijd te Eijsden, waar men met een 1e prijs zegevierend uit het strijdperk trad. Vanaf die periode ging men na bijna elke concoursdeelname een trede hoger op de muzikale ladder. In 1937 werd onder leiding van dr. Dirken een Commissie van Bijstand in het leven geroepen. De vereniging kwam ook in het bezit van uniformpetten, de eerste stap in de richting van uniforme kleding. Op 17 februari 1939 bedankte de toenmalige voorzitter de heer H. Merx en werd de heer P. Muyrers als voorzitter gekozen. Er werd toen hard gewerkt aan de toekomst, maar het was de tweede wereldoorlog die hieraan abrupt een einde maakte. Van 1942 tot 1944 werd er helemaal niet meer gerepeteerd en de instrumenten werden aan de leden toevertrouwd. Kort voor de bevrijding verloor onze vereniging haar oudste lid in de persoon van de heer Leo van Wersch, die meer dan vijftig jaar de vereniging trouw was gebleven. Hij was het, die zeer veel muzikanten de eerste beginselen van de muziek had bijgebracht. Bezetter of geen bezetter, besloten werd met alle risico van dien, ons trouw lid met gepaste muziek de laatste eer te bewijzen. Direct na de bevrijding begon men weer met repeteren in lokaal van Wersch onder leiding van de heer J. Hanssen. Het duurde toch nog enige tijd alvorens de repetities weer voldoende bezocht werden. In het begin van 1946 meende voorzitter Muyrers het leiderschap aan een jongere kracht te moeten overdragen en werd de heer G. Houben als plaatsvervanger gekozen. Voor zijn grote verdiensten voor onze vereniging werd de heer Muyrers benoemd tot erevoorzitter. In oktober 1947 ontviel ons vrij plotseling onze erevoorzitter, die op 11 oktober onder grote belangstelling met passende muziek ten grave werd gedragen. in augustus 1948 werd als opvolger zijn schoonzoon de heer G. Wijnen gekozen. Na lange tijd niet meer in het strijdperk te zijn getreden werd besloten op zondag 9 juli 1950 deel te nemen aan een te houden internationale muziekwedstrijd in het Belgische stadje Bree. In september 1951 ontstond uit de bestaande Commissie van Bijstand het Instrumentenfonds. In september 1952 bedankte onze voorzitter, de heer G. Wijnen om gezondheidsredenen. Hij werd in oktober opgevolgd door de heer Jos Hamers. Op de vergadering van 22 februari 1952 werd na het bedanken van de heer Houben de heer W. Kohl als voorzitter gekozen. In het begin van 1953 rezen er problemen met de zaalhouder, de heer Max van Wersch. Het sprak vanzelf dat het orkest niet graag verhuisde uit het verenigingslokaal waar het ruim 70 jaar gehuisvest was. De staat van zaal en toneel dwongen het orkest echter uit te zien naar een andere gelegenheid, al zou dit dan ook maar van tijdelijke aard zijn. Deze kwestie werd met de heer van Wersch besproken met als resultaat, dat de vereniging voor de tijd van een jaar haar intrek nam in de zaal bij cafe Frijns aan de Marktstraat. Waren de omstandigheden in zaal van Wersch na dat jaar verbeterd, dan zou men weer terugkeren naar het oude lokaal. Op 4 april 1954 werd echter besloten om te blijven bij de heer Frijns, aangezien aan de zaal in het oude verenigingslokaal geen enkele verbetering was aangebracht.


Periode 1958-1982

Periode 1958-1982

In 1958 werd Marcel Arbeel dirigent van het harmonieorkest. In 1958 werd tevens het 75-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Bij deze gelegenheid kreeg het orkest zijn eerste uniformen aangeboden van de Simpelveldse bevolking. Initiatiefnemer was de Z.E.H. pastoor Gillissen. In 1960 veroverde het korps zowel de Limburgse alsook de Nederlandse Kampioenstitel en promoveerde naar het superieure afdeling van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Onder de leiding van Marcel Arbeel werd in 1963 tijdens de FKM kampioenschappen te Valkenburg een ongekende score, welke tot op heden nog niet is geëvenaard, bereikt van 97,92%. In datzelfde jaar overtuigde de dirigent bestuur en leden om op korte termijn over te gaan tot het aanschaffen van een geheel nieuw instrumentarium. Door vele acties en een actief damescomité slaagde men hierin in zeer korte tijd, mede dankzij een geldlening en een extra subsidie van de gemeente, waarvoor vooral burgemeester Scheelen, die de harmonie altijd een warm hart heeft toegedragen, zich bijzonder had ingezet. In maart 1964 nam voorzitter W. Kohl afscheid; opvolger werd K. Franssen. In 1970 bedankte Dhr. Franssen als voorzitter en hij werd opgevolgd door W. Bisschoff, voorheen secretaris. Doordat in juni 1970 directeur Arbeel om gezondheidsredenen afscheid moest nemen, was de vereniging genoodzaakt om af te zien van de voorgenomen deelname aan het WMC te Kerkrade in augustus. Simpelveldenaar W. Jacobs werd de nieuwe dirigent Het 90- jarig bestaansfeest in 1973 werd groots gevierd met een feesttent op de markt en het optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine als hoogtepunt. 1974 bracht diverse bestuursmutaties: Hub Franken werd de nieuwe voorzitter, Jo Laumen de vice-voorzitter, Cornel Berger de ere-voorzitter en J. Jongen lid van verdienste. Er werd een 2-daagse concertreis naar Olpe (Sauerland) gemaakt en onder het beschermheerschap van burgemeester Bouwens werd een uniformencomite in het leven geroepen, dat op het St. Caeciliafeest een jaar later in 1975 de nieuwe uniformen (t.w.v. f 40.000,-) kon aanbieden. Op 29 augustus 1977 gaat, 5 dagen voor de vertrekdatum, een geplande 9-daagse concertreis naar Polen niet door. Een nuchtere telex uit Polen maakte een einde aan een illusie, een jaar van voorbereiding en een oriëntatiebezoek door 3 bestuursleden enkele weken te voren waren tevergeefs geweest. Burgemeester Bouwens werd ingeschakeld en zelfs een spoedmissie naar de Poolse Ambassade in Den Haag kon geen opheldering geven over het waarom van de opzegging. Het Poolse volkslied was voor niets ingestudeerd. De in allerijl georganiseerde Oostenrijkreis (Saalbach-Hinterglemm) werd een buitengewoon succesvol geslaagd alternatief. De harmonie bleek een goed ambassadeur te zijn. Diverse uitnodigingen uit Oostenrijk resulteerden in een nieuwe reis naar Mayerhofen en Ginzling in het Zillertal in augustus 1980, en in juli 1981 naar Tamm in Wurttemberg (Dld.). Wegens ziekte gaf onze energieke voorzitter Hub Franken in januari 1979 de wens te kennen na 5 jaar voorzitterschap te willen aftreden en werd Jo Laumen op de jaarvergadering als voorzitter benoemd. In april 1980 overleed Hub Franken (op 37-jarige leeftijd) en begeleidden we hem naar zijn laatste rustplaats. Enkele maanden later in juli moesten we afscheid nemen van onze erevoorzitter, de heer C. Berger, die tientallen jaren deel uitmaakte van het bestuur en aan wie we veel dank verschuldigd zijn. In 1982 werd in het teken van het komende eeuwfeest menige vergadering besteed aan de organisatie van feesttent en evenementen.


Periode 1983-2013

Periode 1983-2013

Het muzikale roer van het orkest werd in 1987 overgenomen door Maurice Hamers. Steeds meer werd er aan de weg getimmerd, orkest en dirigent waren klaar voor de hoogste afdeling in de Limburgse blaasmuziek: de concertafdeling. In 1990 werd dat o.l.v. Maurice Hamers gerealiseerd middels een Limburgse en Nederlandse Kampioenstitel. In 1994 vond de vuurdoop van het orkest in de concertafdeling plaats en met succes: zowel de Limburgse alsook de Nederlandse Kampioenstitel werden behaald. Eind 1995 moest Maurice Hamers de baton helaas neerleggen, in verband met zijn benoeming tot dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. De stijgende muzikale lijn werd onverminderd voortgezet, mede ook door de energieke inzet van het bestuur met inmiddels als voorzitter Jean Vaessen, die Jo Laumen opvolgde die vervolgens tot erevoorzitter werd gekozen. Na een aantal geslaagde gastdirecties van Pieter Jansen en Pierre Kuipers , werd Jan Koolen halverwege 1996 tot dirigent benoemd. Gebrek aan chemie tussen orkest en dirigent was er de oorzaak van dat de samenwerking voortijdig werd opgezegd. Direct daarna werd Jos van de Braak tot chef-dirigent benoemd. Deze keer sloeg de vonk onmiddellijk over en spetterende concerten van hoog muzikaal niveau waren het resultaat. Het orkest schitterde op het mini-wmc te Kerkrade Intussen werd ook alles in het werk gesteld om een eigen imago binnen de concertafdeling te creëren. Dit kwam tot uiting in programmering van grote symfonische werken, het veelvuldig werken met bekende solisten, zowel vocaal als instrumentaal, en het initiëren van vernieuwende of juist traditionele hoogwaardige concerten. Het harmonieorkest is ook graag geziene gast in de serie Verrassende Ontmoetingen in de Concertzaal in Tilburg. In 2008 werd het 125 jarig bestaansfeest van de vereniging gevierd. De stijgende muzikale lijn van de laatste jaren werd onverminderd voortgezet o.l.v. Harry Vorselen die in 2010 tot ieders spijt de dirigeerstok definitief neerlegde. Voorzitter Jean Vaessen, die zich vanaf 2009 helemaal toelegde op het bespelen van zijn trombone en terug mag kijken op een uiterst succesvol voorzitterschap van maar liefst 16 jaar werd opgevolgd door het voorzittersduo Joyce Akse en Jo Meijers. In opvolging van Harry Vorselen musiceerde het harmonieorkest tijdelijk o.l.v. Maurice Daemen die vervolgens werd opgevolgd Frank Steeghs, maar plotseling en onverwachts zijn afscheid aankondigde in de zomer van 2013. 


Periode 2013-heden

Sinds het najaar van 2013 is Paul Oligschläger de nieuwe dirigent en muzikale leider van het harmonieorkest. In het kader van vernieuwing van de bestuursstructuur trad het bestaande voorzittersduo in 2014 af, echter bleven zij wel actief als bestuursleden en werd Dhr. Leon Vliegen door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van onze vereniging. Onder de nieuwe voorzitter werd de binding met de gemeenschap een nog groter speerpunt dan voorheen, onder de nieuwe dirigent werd het repertoire onder handen genomen. Naast de traditionele harmoniemuziek en symfonische bewerking kwam er meer aandacht voor pop, big band, film egerländer en andere genres.


Lijst van dirigenten

Dirigenten van Harmonie St.Caecilia Simpelveld, van recent naar ver verleden.

 • Paul Oligschläger (2013 - heden)
 • Frank Steeghs (2011-2013)
 • Maurice Daemen (2010-2011; ad interim)
 • Harry Vorselen (2003-2010)
 • Jos van de Braak (1996-2002)
 • Jan Koolen (1996)
 • Maurice Hamers (1987-1995)
 • Jean Steutelings (1981-1986)
 • Marcel Arbeel (1958-1970 en 1979-1981)
 • Will Jacobs (1970-1979)
 • Th. Heins, Heerlen (1934-1935, 1936-1937 en 1946-1958)
 • J. Hanssen, Spekholzerheide (1937-1946)
 • Chr. Waltmans, Terwinselen (1925-1934)
 • A. Schmeelen, Spekholzerheide (1924-1925)
 • P. Janssen, Meerssen (1924)
 • Joh. Schroeder, Spekholzerheide (1923)
 • Jos van Wersch, Simpelveld (1890-1923)
 • P. Keulartz, Spekholzerheide (1883-1889)

Concourshistorie

1935 Muziekconcours te Eijsden, 3e afdeling 1e prijs met promotie
1936 Muziekconcours te Holten, 2e afdeling 1e prijs met promotie
1937 Muziekconcours te Heel, 1e afdeling 1e prijs met promotie
1950 Internationale muziekwedstrijden te Bree (Belgie) , afdeling uitmuntend 1e prijs
1952 Muziekconcours te Horst, ere-afdeling 2e prijs
1960 Bondsconcours te Einighausen, ere-afdeling 1e prijs met onderscheiding en promotie en tevens Limburgs Kampioen
1960 Kampioenschappen Diocesane Muziekbonden te Deventer, ere-afdeling 1e prijs met onderscheiding en tevens Nederlands Kampioen
1963 Bondsconcours te Bocholtz, superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding
1963 FKM Kampioenschappen te Valkenburg, superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding
1966 Wereldmuziekconcours te Kerkrade, 1e divisie 1e prijs met onderscheiding
1973 Bondsconcours te Nieuwstadt, superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding
1978 Wereldmuziekconcours te Kerkrade, 1e divisie 1e prijs met onderscheiding
1984 Bondsconcours te Sittard, superieure afdeling 1e prijs
1988 Internationale muziekwedstrijden te Heist op den Berg (Belgie), superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding
1990 Bondsconcours te Sittard, superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding tevens Limburgs kampioen
1991 FKM kampioenschappen te Etten-Leur, superieure afdeling 1e prijs met onderscheiding tevens Nederlands kampioen
1994 Bondsconcours te Weert, concertafdeling Predicaat B tevens Limburgs kampioen en Nederlands kampioen
1999 Mini WMC te Kerkrade, concertafdeling 1e prijs met onderscheiding
2005 Wereldmuziekconcours te Kerkrade, concertafdeling 1e prijs
2009 Bondsconcours te Roermond, 1e divisie 1e prijs met onderscheiding

Geschiedenis drumband

In 1981 werd de drumband opgericht bestaande uit slagwerkers van Harmonie St.Caecilia. Vanaf dit moment staat de drumband onder leiding van instructeur Theo Winkens. De instructeur, slagwerker Hub Habets en bestuurslid Mathieu Kikken waren de grondleggers van de drumband.

In de beginjaren bestonden de repetities voornamelijk uit het instuderen van marsen. Ook werd destijds de basis gelegd voor de tamboeropleiding zoals deze op dit moment is vormgegeven. Zoals bij zoveel drumbands bestonden de activiteiten voornamelijk uit het begeleiden van het harmonieorkest bij straatoptredens. 


Concourshistorie drumband

1992 Bondsconcours te Panningen, 3e divisie 313,5 punten, 1e prijs met onderscheiding en promotie
1992 Limburgse Kampioenschappen te Weert, 3e divisie 319,5 punten, 1e prijs metonderscheiding; Limburgs Kampioen
1993 Nederlandse Kampioenschappen te Rucphen, 3e divisie 315,5 punten, 1e prijs met onderscheiding; Nederlands Kampioen
1997 Bondsconcours te Nederweert, 2e divisie 87,0 punten, 1e prijs met promotie
1997 Limburgse Kampioenschappen te Heel, 2e divisie 87,5 punten, 1e prijs; Limburgs Kampioen
1998 Nederlandse Kampioenschappen te Nederweert, 2e divisie 85,5 punten, 1e prijs; Nederlands Kampioen
2001 Wereld Muziek Concours te Kerkrade, marswedstrijden star-division 85,1 punten, 1e prijs; predicaat goud
2002 Bondsconcours te Kerkrade, 1e divisie 83,3 punten, 1e prijs
2005 Wereld Muziek Concours te Kerkrade, marswedstrijden star-division 83,9 punten, 1e prijs; predicaat goud; vice-wereldkampioen
2007 Bondsconcours te Brunssum, 2e divisie (nieuwe indeling) 85,77 punten, 1e prijs met promotie; Limburgs Kampioen
2009 Wereld Muziek Concours te Kerkrade, marswedstrijden first division 92,08 punten, 1e prijs met onderscheiding; predicaat goud; wereldkampioen
2013 Bondsconcours te Nederweert, 1e divisie 83,09 punten, 1e prijs

Voorzitters

De volgende voorzitters hebben onze vereniging geleid:

 • Leon Vliegen (2014-2019)
 • Joyce Akse en Jo Meijers (2009-2014)
 • Jean Vaessen (1993-2009)
 • Gert Enning (1992)
 • Jo Laumen (1979-1991)
 • Hub Franken (1974-1979)
 • Wiel Bisschoff (1970-1974)
 • Karl Franssen (1964-1970)
 • Wiel Kohl (1953-1964)
 • Gerard Houben (1946-1942)
 • P Muijrers (1939-1946)
 • Hein Merx (1932-1939)
 • Jos van Wersch (1925-1932)
 • Johan Vleugels (1924)
 • A.Hodinius (1913-1923)
 • W.Damp (1892-1896)
 • L.Sevenants (1885)
 • P.Thomassen (1883-1885)

  Oprichters van onze vereniging waren in 1883: J.L. van Wersch, H.van Wersch, CH. Tychon, P.Thomassen, W.Meentz, L.Houbiers, P.J.Dobbelstein, A.Engelen.


Logo Harmonie St. Caecilia Simpelveld

Contactinformatie

Kanthuisstraat 41
6369 SM Simpelveld
T: 06-4916 0841
E: info@harmoniesimpelveld.nl

Contactformulier

Privacy Policy

 

Verenigingslokaal

Partycentrum Oud Zumpelveld
Irmstraat 23
6369 VL Simpelveld
T: 045-544 14 95
W: www.oud-zumpelveld.nl